Czym są kolokacje w bizness English?

Kolokacje to kombinacje dwóch lub więcej słów, które występują razem w połączeniu. Ucząc się Bizness English nalezy pamiętać, że kolokacje są czymś naturalnym dla danego języa i dlatego nie nalezy używać synonimów i zastępować jednych słów innymi.  Choć może to być poprawne gramatycznie to brzmieć będzie dziwnie dla  rodzimyuch użytkownikców języka.

Kolokacje składają się najczęściej z połączenia:

  • czasownika + rzeczownika lub
  • rzeczownika + rzeczownika.

Świat biznesu ma wiele własnych kolokacji i są one powszechnie rozumiane przez profesjonalistów z całego świata. Trzeba jes znać i umieć z nich korzystać. Tłumaczenie ich bezpośrednio z języka ojczystego może nie zawsze być możliwe lub poprawne.

Oto przykłady kolokacji języka angielskiego biznesowego:

Kolokacje czasownik + rzeczownik

1. Do business
Nawiązać relacje biznesowe z inną osobą lub firmą.
Przykład: According to an article in Entrepreneur, there are many risks to consider if you’re planning to do business in other countries.

2. Make money
Zarabiać pieniądze
Przykład: While waiting for a job offer, he’s trying to make money as a seller on Amazon.

3. Join forces
Połączenie sił oznacza połączenie zespołu i współpracę z inną osobą lub firmą.
Przykład: The Sales and Marketing Departments will join forces to promote the next product campaign.

4. Go bankrupt
Bankructwo to sytuacja, w której firma nie ma wystarczających środków na spłatę swoich długów.Przykład: Przykład: The weak economy is causing many companies to go bankrupt.

5. Run a company
Prowadzenie firmy oznacza kierowanie działalnością firmy. Czasownik „run” odnosi się do zarządzania działalnością gospodarczą lub sklepem.
Przykład: After I retire, I plan to move to the countryside and run a small business.

6. Chair a meeting
Przewodniczyć spotkaniu, pełnić rolę prowadzącego spotkanie.
Przykład: It’s your turn to chair the sales meeting this week.

7. Lead a team
Kierować zespołem to być liderem grupy ludzi pracujących razem.
Przykład: Robert doesn’t have enough experience to lead the team.

8. Attract investors
Przyciąganie inwestorów polega na promowaniu firmy w taki sposób, aby zachęcić do inwestowania w nią.
Przykład: This Forbes article shows you how to attract investors to fund your own startup company.

9. Suffer losses
W języku biznesowym poniesienie strat oznacza, że koszty są większe niż zarobki.
Przykład: He suffered losses in the stock market recently. That’s why he follows the market news closely every day.

10. Build trust
Budowanie zaufania polega na rozwijaniu silnych relacji z innymi, w których oboje oczekujecie od siebie tego, co najlepsze. Nie usłyszałbyś, jak osoba mówiąca po angielsku mówi „create trust” lub „make trust”.
Przykład: One way to build trust with our customers is by keeping our promises to them.

11. Discontinue a product
Wycofanie produktu oznacza zaprzestanie produkcji lub sprzedaży produktu.
Przykład: Since this line of sportswear isn’t doing well, the company may decide to discontinue the products.

12. Meet a deadline
Dotrzymanie terminu oznacza ukończenie zadania w zaplanowanym terminie.
Przykład: The whole team has been working long hours to meet the deadline.

Noun + Noun Collocations

13. Customer service
Obsługa klienta polega na zapewnieniu klientom wysokiej jakości wsparcia i pomocy oraz upewnieniu się, że są zadowoleni z Twojego produktu lub usługi.
Przykład:Good customer service is one of the main reasons customers keep coming back.

14. Price war
Wojna cenowa odnosi się do okresu intensywnej konkurencji między firmami, w których stale obniżają one ceny, aby zdobyć więcej klientów i zwiększyć swój udział w rynku.
Przykład:The best time to book your plane ticket is when airlines are having a price war.

15. Brand name
Marka to nazwa, którą firma nadaje swojemu produktowi, aby ludzie mogli ją łatwo rozpoznać. Jest zwykle używana w odniesieniu do bardzo dobrze znanych produktów i wskazuje określony poziom jakości.
Przykład:I’m sure you know of famous brand names like Toyota or Kleenex. Many people will only buy brand name products.

16. Sales figures
Dane dotyczące sprzedaży są używane w odniesieniu do liczby i kwoty sprzedaży dokonanej przez firmę lub branżę w pewnym okresie czasu.
Przykład:Don’t forget to include last year’s sales figures in your report as well.

17. Business model
Model biznesowy odnosi się do biznesplanu, w jaki sposób firma zamierza pomyślnie osiągnąć zysk. Obejmuje to wiele szczegółów, takich jak cele biznesowe, finansowanie, produkty i usługi, rynek itp.
Przykład:Let’s review the success other companies have had using a business model like this one.

18. Customer base
Baza klientów to grupa klientów, którzy stale kupują produkty i usługi danej firmy.
Przykład:The sporty design of this watch will appeal to a young customer base.

19. Market leader
Liderem rynku jest firma o najwyższej sprzedaży i największym udziale w rynku w branży.
Przykład:We have to work much harder this year to maintain our position as the market leader.

20. Product launch
Wprowadzenie produktu na rynek po raz pierwszy wiąże się to zazwyczaj z działaniami marketingowymi, w ramach których firma zwraca uwagę na nowy produkt.
Przykład: Clever product launches engage existing customers, entice new ones, and create urgency.

Kolokacje są tak powszechne w języku angielskim i można je usłyszeć w różnych kontekstach (w biznesie i poza nim).