BIZTECHESP
Oferta 09

Kurs przygotowawczy do egzaminu medycznego OET. Angielski medyczny


Czym jest językowy egzamin medyczny OET?

Kurs przygotowawczy do międzynarodowego językowego egzaminu medycznego OET z angielskiego medycznego to podstawa o ile podjęliśmy dezycję o jego zdawaniu. Jest niezbędny ze wzgędu na złożoność zagadnień egzaminacyjnych. Przygotowanie samodzielne jest dość karkołomnym zadaniem zwłaszcza jeśli nie ma się doświadczenia w zdawaniu egzaminów językowych. Egzamin OET jest przeznaczony dla osób mających zamiar studiować lub podjąć pracę w służbie zdrowia. Egzamin OET opracowany dla 12 zawodów medycznych: stomatologii, dietetyki, medycyny, pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, optometrii, farmacji, fizjoterapii, podologii, radiografii, patologii mowy i weterynarii. Składa się z czterech części: słuchania, pisania, mówienia i czytania. Aczkolwiek OET jest sprawdzianem znajomości języka angielskiego a nie sprawdzianem wiedzy zawodowej, to jej wymaga (np. słownictwo). Poziom wyjściowy języka zdającego to minimum B2+, ale preferowany jest poziom C1. Test ten jest uznawany w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Ukrainie, Dubaju, Singapurze i Namibii. Zdając OET potencjalny kandydat ma szanse udowodnić posiadanie odpowiedniego poziomu języka używanego na co dzień w pracy.

Na czym polega przygotowanie się do egzaminu OET ?

Kurs przygotowawczy składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje budowanie umiejętności mówienia i pisania w zakresie pielęgniarstwa i medycyny ogólnej. Drugi to kurs kształcący umiejętność czytania i słuchania.

Co jest oceniane w trakcie egzaminu medycznego OET ?

Podtest – Słuchanie

Składa się z trzech części. Część A testuje zdolność identyfikowania określonych informacji podczas konsultacji odbywanych z przedstawicielami różnych zawodów medycznych (różne akcenty) oraz dokładnego pisania tego co się słyszy (nie wolno parafrazować ani zmieniać informacji). Część B ocenia zdolność do określenia szczegółów, robienia uogólnień, rozumienia opinii lub celu wypowiadania krótkich wypowiedzi przez pracownika służy zdrowia. Część C ocenia zdolność do śledzenia nagranej prezentacji lub wywiadu na temat różnorakich zagadnień związanych z opieką zdrowotną.

Podtest – Czytanie

Składa się z trzech części. Część A ocenia umiejętność szybkiego i skutecznego lokalizowania określonych informacji w krótkich tekstach. Część B ocenia zdolność do określenia szczegółów, istoty lub głównego punktu w sześciu krótkich tekstach zawodowych. Teksty mogą składać się z fragmentów dokumentów, wytycznych szpitalnych, podręczników lub komunikatów wewnętrznych takich jak wiadomości e-mail lub notatki. Część C ocenia zdolność do identyfikowania szczegółowego znaczenia i opinii w dwóch tekstach na tematy interesujące pracowników służby zdrowia.

Podtest – Pisanie

Zadanie polega na napisaniu różnego rodzaju listów np. z poradą lub informacją dla pacjenta czy opiekuna. Praca pisemna jest oceniania według sześciu kryteriów:
1. Cel – czy cel wystosowania listu jest widoczny dla czytelnika i jest wystarczająco wyeksponowany.
2. Treść – czy wszystkie niezbędne informacje są zawarte w tekście, dokładne i czytelne dla odbiorcy.
3. Zwięzłość i przejrzystość – czy pominięto niepotrzebne informacje zaburzające percepcję czytelnika.
4. Gatunek i styl – czy rejestr języka, ton wypowiedzi pisemnej i użycie skrótów są odpowiednie dla danego czytelnika.
5. Organizacja i układ – czy list posiada prawidłową strukturę, budowę i czy jest dobrze rozplanowany na stronie.
6. Język – czy prawidłowo zastosowano w liście gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję. Błędy interpunkcyjne i ortograficzne są liczone jako błędy jeśli zaburzają rozumienie tekstu.

Podtest – Mówienie

Na początek egzaminator sprawdza tożsamość i zawód. W ramach „rozgrzewki” prowadzi rozmowę na temat doświadczenia zawodowego. Egzamin jest prowadzony w formie odgrywania ról. Odgrywanie ról oparte jest na typowych sytuacjach w miejscu pracy i odzwierciedla wymagania stawiane pracownikom służby zdrowia. Egzamin jest rejestrowany a ocenie podlega nagranie audio. Egzaminowany jest oceniany według dziewięciu kryteriów podzielonych na dwie różne grupy: kryteria językowe i kryteria komunikacji klinicznej.

Kryteria językowe:
1. Zrozumiałość – wpływ wymowy, intonacji i akcentu na to jak wyraźnie słuchacz słyszy i rozumie to co jest mówione.
2. Płynność – wpływ szybkości i płynności mowy na rozumienie wypowiedzi przez słuchacza.
3. Poprawność językowa – wpływ doboru języka zawodowego i tonu na rozumienie i komfort słuchacza.
4. Zasoby gramatyki i ekspresji – wpływ poziomu dokładności gramatycznej i doboru słownictwa na rozumienie wypowiedzi przez słuchacza.

Kryteria komunikacji klinicznej:
1. Budowanie relacji – jak na komfort słuchacza wpłynął wybór sposobu otwarcia się egzaminowanego na rozmowę, czy została okazana empatia i szacunek.
2. Zrozumienie i wzięcie pod uwagę perspektywy pacjenta – jak na komfort pacjenta wpłynęły działania mające na celu pełne zaangażowanie w rozmowę.
3. Struktura wypowiedzi – jak na zrozumienie przez słuchacza wpłynęły określone sposoby organizacji dostarczanych mu informacji i wprowadzanie nowych tematów do dyskusji.
4. Zbieranie informacji – jak na zrozumienie przez słuchacza wpłynęły zadawane pytania i sposób w jaki egzaminowany słucha odpowiedzi.
5. Przekazywanie informacji – jak na komfort słuchacza i zrozumienie wpływa sposób dostarczania i sprawdzania informacji przez egzaminowanego.

Polecane:

BIZTECHESP będzie miał możliwość organizacji kursów wspomagających przygotowanie się do OET od 2021 roku. Obecnie jesteśmy w fazie organizacji tych szkoleń. Przygotowanie do egzaminu wymaga słuchania i oglądania materiałów nagranych przez natywnych użytkowników języka mówiących różnymi akcentami oraz czytania specjalistycznej literatury medycznej. Będziemy na bieząco informować o postępach. Osoby zainteresowane mogą sę wstępnie zgłaszać i zapysywać na listę chętnych do uczestnictwa. O postępach będziemy informować na naszej stronie na Facebooku oraz w dziale NEWSFEED tej strony www.

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl

Year
2021
Location
Wrocław